Over Meldpunt Bijzondere Zorg

Het Meldpunt Bijzondere Zorg heeft een meldpunt voor problematische situaties op het gebied van wonen, zorg en/ of veiligheid. Waar nodig geven wij bemoeizorg aan zorgwekkende zorgmijders. Ook zijn wij samenwerkingspartner in het traject bijzondere bemiddeling.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is een netwerkorganisatie van verschillende zorgaanbieders Dimence (psychiatrie), IrisZorg (maatschappelijke opvang), Tactus (verslaving), MEE, Pactum (jeugdhulp), Trajectum (lvb met gedragsproblematiek) en RIBW Groep Overijssel (woonbegeleiding voor mensen met psychische problematiek). Wij werken volgens een convenant dat in 2020 door alle samenwerkende partijen is ondertekend.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg vormt het sluitstuk van de keten van zorg en ondersteuning in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. In Lochem en Zutphen wordt in eigen OGGZ-teams gewerkt, maar er is een nauwe samenwerking met het Meldpunt Bijzondere Zorg. 

Bemoeizorg voor zorgmijders

Het Meldpunt Bijzondere Zorg helpt mensen die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en die om verschillende redenen geen zorg (meer) ontvangen. Het Meldpunt Bijzondere Zorg biedt, ook ongevraagd, hulp aan deze mensen met vaak complexe problematiek. Verbetering van de kwaliteit van leven is daarbij het uitgangspunt.

Onze werkwijze

Naar aanleiding van iedere melding wordt gezorgd voor:

  • Een probleemanalyse: wat is er precies aan de hand?
  • Het bieden van eerste ondersteuning;
  • Toeleiding naar (structurele) hulpverlening;

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Soms leidt een ernstige psychische aandoening ertoe dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Met de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WGGZ) is het mogelijk om verplichte zorg te geven. Na de melding doet het Meldpunt Bijzondere Zorg op korte termijn onderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of er inderdaad verplichte zorg voor de betrokkene noodzakelijk is.

Huiselijk geweld

Het team Huiselijk Geweld biedt hulpverlening aan mensen die te maken hebben (gehad) met verschillende vormen van huiselijk geweld. Het team is onderdeel van het BZT en werkt samen met Veilig Thuis. Voor vragen of  advies kunt u contact opnemen via de algemene contactgegevens van het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Voor meer informatie over huiselijk geweld ga naar www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of neem contact op met Veilig Thuis: 0800 2000.