Bijzondere Bemiddeling – Gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft een traject gerealiseerd voor inwoners van Deventer die vanuit beschermd wonen, crisisopvang of detentie weer regulier willen en kunnen gaan wonen. Dit traject heet bijzondere bemiddeling. Het is een samenwerking met 3 woningbouwverenigingen in Deventer, de gemeente Deventer en het meldpunt bijzondere zorg (BZT). Voor mensen met psychische zelfredzaamheidsbeperkingen bestaat de breed gedragen wens ‘gewoon’ in de wijk te blijven wonen of weer te gaan wonen. De zorg dient naar de inwoner te komen, in plaats van een verhuizing van de inwoner naar een instelling.

De inwoner zal een woning huren van de organisatie die de inwoner aanmeldt. De organisatie biedt de ambulante woonbegeleiding. De onderhuurconstructie duurt 2 jaar en zal gemonitord en geëvalueerd worden door de inwoner, ambulante hulpverlener en een medewerker van het BZT. Het uitgangspunt is het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt tijdens de intake worden opgesteld en kan tevens dienen als WMO aanvraag voor het ambulante traject. Als het traject positief is verlopen, kan de huurwoning op eigen naam van de inwoner komen. Voor inwoners die in een beschermde woonvorm verblijven, is het streven dat zij (als dit mogelijk is) uitstromen naar een zelfstandige woning in de wijk. Zelfstandig wonen voor zorgdoelgroepen start met een goede en betaalbare woning.  Om die reden kunnen inwoners vanuit beschermd wonen, crisisopvang of detentie gebruik maken van de constructie bijzondere bemiddeling.

Werkwijze

 1. U heeft een aanmelding gedaan voor bijzondere bemiddeling via de website van het meldpunt bijzondere zorg (BZT)
 2. Uw aanmelding wordt besproken in het overleg van het BZT.
 3. Na het overleg wordt u telefonisch benaderd (triagegesprek) en zal een eerste check plaatsvinden of u in aanmerking komt voor Bijzondere Bemiddeling. Indien dat zo is wordt een ondersteuningsplan toegestuurd en een toestemmingsverklaring i.v.m. privacy en het uitwisselen van gegevens tussen alle betrokken partijen.

Tevens wordt er een afspraak ingepland voor een gesprek.

 1. Ter voorbereiding op het gesprek stuurt u het ingevulde ondersteuningsplan en de toestemmingsverklaring uiterlijk 3 dagen voor het gesprek digitaal retour naar: info@meldpunt-bijzonderezorg.nl tav Joan Flikweert.
 2. Het BZT beoordeelt n.a.v. het triagegesprek en het ondersteuningsplan of u in aanmerking komt voor bijzondere bemiddeling en zal dit uiterlijk 2 weken na het gesprek aan u laten weten.
 3. Het BZT zal het ondersteuningsplan aanvullen met een conclusie en u deze toesturen voor ondertekening.
 4. Vervolgens zal het BZT uw aanmelding bekend maken bij de woningcorporaties.
 5. De corporaties zoeken een woning en bieden deze aan.
 6. U bekijkt samen met uw zorginstelling de woning. Let op: wanneer u het woningaanbod weigert zal de toekenning van bijzondere bemiddeling vervallen.
 7. Wanneer u de woning accepteert:
 • Wordt het sociaal team van uw wijk ingelicht, zij zullen de definitieve beschikking afgeven voor ambulante ondersteuning.
 • De woningcorporatie maakt een huurcontract op.
 • U maakt samen met uw zorgaanbieder het blad ‘contactgegevens’ compleet en verstuurd deze naar alle betrokken partijen.
 • De instelling doet een uit zorg melding bij beschermdwonen@socialeteamdeventer.nl voor beschermd wonen en het CAK-beschermd wonen
 1. Het huurcontract wordt ondertekend en er vindt een sleuteloverdracht plaats. Tijdens de sleuteloverdracht wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. (zie punt 14)
 2. Uiterlijk 1 week na de sleuteloverdracht woont u daadwerkelijk in de woning.
 3. De beschikking voor ambulante begeleiding zal voor 6 maanden worden afgegeven op basis van maximaal 6 uur (medium).
 4. Na ca. 6 weken vindt er een huisbezoek plaats van de woningcorporatie en het BZT. Hiervoor wordt reeds bij sleuteloverdracht een afspraak gemaakt.
 5. U neemt samen met uw zorgaanbieder initiatief om een evaluatie in te plannen met BZT woningcorporatie en Sociaal Team. Bij deze evaluatie wordt uw beschikking (indien nodig) verlengd. Evaluaties zijn er in elk geval na 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar vanaf sleuteloverdracht. Indien nodig vaker. Als basis voor de evaluatie dient het actuele ondersteuningsplan.
 6. BZT beoordeelt of de woning (het huurcontract) omgeklapt kan worden (eventueel onder voorwaarden).  Indien dat het geval is, meldt BZT dit bij de woningcorporatie die vervolgens het huurcontract omzet (op naam bewoner)
 7. Op het moment dat de woning wordt omgeklapt vervallen de punten die door bewoner zijn opgebouwd  bij Woonkeus Stedendriehoek.

Bezoekadres

Polstraat 48
7411KC Deventer
0800-8778771
Routebeschrijving